/ Forskningsprojekt / Projekt från 2000-2015 / Brandskydd i transportmedel

Brandskydd i transportmedel

Brand i transport eller fordon har potential att orsaka stora förluster av både liv och egendom. Beroende på typ av transportmedel kan olika insatser göras för att reducera effekten av en brand.

Använd kommando "ctrl + f" för att söka på sidan.

CFD-modellering av brandförlopp i tunnelbanevagnar under olika ventilationsförhållanden

Bästa sättet att få en dimensionerande brand för en specifik vagn är att utföra fullskaliga vagnbrandprovningar vilka är väldigt kostsamma. CFD (Computational Fluid Dynamics) modellering kan vara ett bra alternativ för att minska kostnaderna och möjliggör parameterstudier efter det att modellen har blivit tillräckligt testad. I projektet simulerades en fullskalig transportbrandprovning och resultaten jämfördes med testdata. Det visade att både modellen med enkel tändning och kinetiska pyrolys-modellen lyckas till stor del i att förutsäga brandutvecklingen i vagnen. Vidare undersöktes även effekterna av ventilation och tunnelstruktur på brandutveckling i vagnarna. Resultaten visar bland annat effekten av tunnelväggar nästan inte har någon påverkan på brandförloppet i vagnen.

Utgivare: SPFörfattare: Ying Zhen Li
Proj.nr: 400-131 År: 2015
Läs rapport

Produktion av giftiga gaser vid brand i litiumjonbatterier samt släckning av brand i litiumjonbatterier

Batterier används idag i allt större utsträckning för många olika applikationer såsom verktyg, datorer och fordon. Batterier innehåller mycket energi och en del av dem kan, om de upphettas av t.ex. begränsad kylning, antändas under explosionsliknande former. Flera exempel på exploderande laptops kan t.ex. hittas på Youtube och ett exempel på en tragisk olycka är fallet då en hel villa brann ner och samtliga i familjen omkom i en brand orsakad av en laptop lagd på laddning i en soffa.

Utgivare: SPFörfattare: Petra Andersson, Per Blomqvist, Anders Lorén, Fredrik Larsson
Proj.nr: 402-111 År: 2013
Läs rapport
Läs informationsblad

Säkerhet i masstransportsystem, METRO

METRO var ett svenskt forskningsprojekt om brand- och explosionssäkerhet i undermarksanläggningar för spårtrafik. Projektet fokuserade på både tunnlar och stationer under mark. Det var ett multidisciplinärt projekt där forskare och doktorander från nio organisationer samverkade med praktiker för att tillsammans höja säkerheten i framtidens masstransportsystem under mark. METRO startades i december 2009 och avslutades i december 2012. Det övergripande målet med projektet var att ta fram ny kunskap/information som leder till ökad säkerhet för passagerare, personal och räddningstjänst i händelse av brand eller terroristattentat i undermarksanläggningar för spårtrafik.

Proj.nr: 400-061 År: 2012
Läs rapport: The Metro Project - Final report
Författare: Ingason H, Kumm M, Nilsson D, Lönnermark A, Claesson A, Li Y. Z., Fridolf K, Åkerstedt R, Nyman H, Dittmer T, Forsén R, Janzon B, Meyer G, Bryntse A, Carlberg T, Newlove-Eriksson L, Palm A.
Läs rapport: A questionnaire study about fire safety in underground rail transportation systems. Författare: Karl Fridolf, Daniel Nilsson, LTH, Brandteknik
Läs rapport: Carried Fire Load Mass Transport Systems
Författare: Mia Kumm, Mälardalen University Sweden
Läs rapport: Fire evacuation in undrground transportation systems: a review of accidents and empirical resarch
Författare: Karl Fridolf, LTH, Brandteknik
Läs rapport: METRO - Calculated explosion structural damage.
Författare: Rickard Forsén, FOI
Läs rapport: METRO - Scale model tests
Författare: Tobias Carlberg, Roger Berglund, FOI
Läs rapport: Model-scale metro car fire tests
Författare: Anders Lönnermark, Johan Lindström, Ying Zhen Li, SP 
Läs rapport. Full-scale fire tests with a commuter train i an tunnel
Författare: Anders Lönnermark, Alexander Claesson, Johan Lindström, Ying Zhen Li, Mia Kumm, Haukur Ingason. SP/Mälardalens Högskola
Läs informationsblad
Read Summary
Se film från försöken i Arvika.
Läs artikel från "NyTeknik, 2011-09-19"

Laboratorieförsök med inredningsmaterial för tunnelbanevagnar (Ingår i METRO)

Genom forskningsprojektet (METRO) utvecklas bättre kunskap om hur tunnelbane- eller pendeltågsvagnar brinner. Genomförda fullskaleförsök i en tunnel visar att i värsta fall kan brandeffekten bli uppemot 80 MW från en vagn på ett fåtal minuter. På uppdrag av Brandforsk och som en del av METRO projektet, genomförde SP laboratorieförsök där det bl.a. studerades hur mycket brännbart material som behövs i närområdet av tändkällan för att branden skall gå till övertändning.  

Utgivare: SP Författare: Alexander Claesson, Anders Lönnermark, Haukur Ingason, Johan Lindström, Ying Zhen Li coh Mia Kumm
Proj.nr: 403-111 År: 2012
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary
Läs artikel från NyTeknik, september 2011

Temperaturberäkningar vid tunnelbränder

Vi bygger allt fler undermarksanläggningar och tunnlar i Sverige. Kunskapsbehovet inom området är fortfarande stort.
Syftet med projektet är att verifiera en förenklad metod för att bestämma karaktären på brandgasskiktningen (rökskiktningen) via data från ett antal redan genomförda modell- och fullskaleförsök. Newman presenterade 1982 ett förslag för gruvor på en indelning av brandgas- och temperaturskiktningen i tre olika regioner nedströms branden. Region I betecknas av en klar och tydlig rökskiktning, region II en blandningsregion och region III som i princip en region utan rökskiktning. Denna metod har i rapporten utvärderats och analyserats med hjälp av fullskale- och modellförsök i tunnlar.

Utgivare: Brandskyddslaget Författare: Haukur Ingason, Hans Nyman
Proj.nr: 401-091 År: 2012
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary

Nya installationsrekommendationer för sprinklersystem på ro-ro däck på fartyg

Nya typer av laster på långtradare, nya konstruktionsmaterial i fordon och den ökade användningen av plastmaterial har bidragit till en högre brandbelastning på ro-ro däcken. Dessutom kommer nya fordonsbränslen, el- och hybridbilar och vätgasdrivna bilar att förändra brandriskerna. Målsättningen med detta projekt var att ta fram ett tekniskt underlag för installation av modernare sprinklerteknik.
Ladda ned de fem rapporterna och infobladet på svenska eller engelska som pdf-filer.

Utgivare: SP Proj.nr: 401-081 År: 2010
Rapport: Down-scaled fire tests using a trailer mock-up
Rapport: Water distribution tests using different water spray nozzles
Rapport: Large-scale ro-ro deck fire suppression tests
Rapport: Sprinkler design guidelines relevant for ro-ro Decks 
Författare: Magnus Arvidsson
Rapport:  An analysis of fixed water sprinkler systems on ro-ro decks
Författare: Rasmus Frid, David Palm
Läs informationsblad
Read summary

Dimensionerande bränder i tåg och bussar

Vid dimensionering av nödutgångar och av brandskydd används så kallade dimensionerande bränder. Dessa är ett mått på vilken brandutveckling som kan förväntas vid ett brandtillbud. I detta projekt har vi studerat hur man kan bestämma dimensionerande bränder för tåg, bussar och liknande fordon. Fokus har legat på den förväntade brandutvecklingen fram till övertändning.

Utgivare: SP Författare: Michael Försth, Jesper Axelsson
Proj.nr: 401-051 År: 2009
Läs rapport
Read report
Läs informationsblad

Vattenbaserade släcksystem kan vara ett alternativ till koldioxidsystem i stora fartygsmaskinrum

Normalt används koldioxidsystem som släcksystem i stora fartygsmaskinrum. Under senare år har de dock blivit allt mer ifrågasatta, p g a höga personsäkerhetsrisker och av miljöskäl. Många har menat att vattenbaserade släcksystem skulle kunna vara ett bättre alternativ.

Utgivare: SP Författare: Haukur Ingason, Magnus Arvidson
Proj.nr: 400-041 År: 2005
Läs rapport

Modellförsök ger värdefull information kring sprinklersystem i tunnlar

En bidragande orsak till de tunnelkatastrofer som inträffat på senare tid i Europa är den snabba brandspridningen mellan fordonen. Den höga brandbelastningen i kombination med kraftig ventilation har gjort att bränderna har blivit mycket intensivare än de bränder som låg till grund för den brandtekniska dimensioneringen.

Utgivare: SP Författare: Haukur Ingason
Proj.nr: 406-021 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Fartygsventilation och brand

Brandskyddslaget har genomfört en litteraturstudie avseende fartygsventilation och brand. Syftet med studien var bl a att studera befintliga brandgas-kontrollsystem och ge förslag till nya möjliga system.

Utgivare: Brandskyddslaget Författare: Hans Nyman
Proj.nr: 402-051 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Modellförsök ger mycket värdefull information kring bränder i tunnlar

Försöken visar tydligt vilken "snöbollseffekt" som skapas när långtradarna står nära varandra i en tunnel med längsventilation på 3 m/s.

Utgivare: SP Proj.nr: 404-011 År: 2006
Läs rapport: Numerical simulation of a model scale tunnel fire test, Haukur Ingason, Frederic Seco
Läs rapport: Model Scale Railcar Fire Tests, Haukur Ingason

Räddningstjänstens insatsplaner

Räddningstjänstens insatsplanering omfattar flera olika moment, som utöver själva framtagningen av planen består av insamlandet av uppgifter, analys av riskobjektet, samråd med anläggningsägaren, samråd med räddningspersonalen, övningar m.m. Framtagningen av insatsplanerna är ett led i den strategiska planeringen av en räddningsinsats och bör göras under medverkan av brukarna.

Utgivare: Brand & Riskteknik Författare: Birger Lennmalm
Proj.nr: 419-935 År: 2001
 
Kontakta oss för tillgång till rapporten
Läs informationsblad

FOA och SP ventilerar brandrök i tunnlar

SP och FOA har genomfört brandtester i en modelltunnel (1:8) för att visa hur ett effektivt ventilationssystem kan rädda liv och underlätta räddningstjänstens insatser vid tunnelbränder.

Utgivare: FOI Författare: Haukur Ingason, Per Werling
Proj.nr: 403-981 År: 1999
Läs rapport
Läs informationsblad