Brand och miljö

Fokus på hållbarhet ger både utmaningar och möjligheter för brandsäkerheten. Bränder och brandskyddsåtgärder påverkar miljön. Vår forskning hjälper dig i hur du kan förhålla dig i dessa frågor.

Använd kommando "ctrl + f" för att söka på sidan.

Säkrare lagring av biobränsle och avfall - statistik över och erfarenhet från incidenter och bränder

Sedan 10-15 år pågår en omfattande omställning för att ersätta fossila bränslen med olika typer av bioenergi och avfall samt att uppnå en ökad materialåtervinning. Detta innebär en omfattande hantering och lagring av dessa material vilket också medför risker för brand. Syftet med projektet har dels varit att samla kunskap kring hur lagring av olika typer av biobränsle och avfall sker, dels att få en uppdaterad statistik kring inträffade bränder och sammanställa de erfarenheter man fått av dessa incidenter.

Utgivare: SP Författare:  Henry Persson, Alexander Leandersson, Malika Amen och Ander Lönnermark.
Proj.nr: 701-121 År: 2014
Läs rapport
Läs rapport- summerande
Läs informationsblad
Read summary

Mätning av miljöpåverkan av bränder. (EcoTox)

Utsläpp från bränder består typiskt av ämnen och partiklar som är skadliga för människa och miljö. Omfattningen av utsläppet och kontamineringsgraden från en brand beror på brandens förbränningsförhållanden, bränslet, den omgivande miljön och omfattningen av utsläpet.

Utgivare: SP Författare:  Francine Amon, Margaret Simonson McNamee, Per Blomqvist
Proj.nr: 700-121 År: 2014
Läs rapport
Läs infoblad
Ladda ner kalkylblad
Read summary

Brandgenererade partiklar

I detta projekt har man tittat närmare på brandgenererade partiklar och dess sammansättning. Man har bland annat undersökt hur toxiska ämnen beter sig beroende på om de är i gasfas eller partikelfas, och hur partikelstorleken påverkar deponeringen i andningssystemet.

Utgivare: SP Författare: Per Blomqvist, Margaret Simonson McNamee, Anna A Stec, Daniel Gylestam, Daniel Karlsson
Proj.nr: 700-061 År: 2010
Läs rapport
Läs informationsblad
Read summary
Läs artikeln: Detailed study of distribution patterns of polycyclic aromatic hydrocarbons and isocyanates under different fire conditions.
Läs artikeln: Analysis of toxic effluents released from PVC carpet under different fire conditions.

Bildning av och reaktioner med aerosoler i och efter flammor

Bildning av aerosoler har stor betydelse i brandsammanhang. Aerosoler, härtill räknas partiklar och vätskedroppar, bildas i bränder, de påverkar flamspridning och minskar siktbarheten.

Utgivare: SP Författare: Anne S Dederichs
Proj.nr: 703-041 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Hur undviker man att ett lager av biobränsle eller biogent avfall självantänder?

Självantändning i stora lager av biobränslen och biogent avfall har länge varit ett stort praktiskt problem. Under 2004–2005 har i Sverige bl.a. fem silos självantänt. Trots ingående studier har det inte funnits någon bra modell tillgänglig som kan förutsäga risken för självantändning.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Göran Holmstedt
Proj.nr: 701-031 År: 2005
Läs rapport
Läs informationsblad

Mätning och Simulering av Brandrök

Rekonstruktion av sjukhusbranden i Växjö på SP visar att golvmaterialet spelade en avgörande roll för såväl den häftiga branden som den mycket kraftiga rökutvecklingen. 

Utgivare: SP Författare: Heimo Tuovinen, Per Blomqvist, Tommy Hertzberg
Proj.nr: 702-041 År: 2005
Läs rapport
Läs informationsblad

Kunskap om utsläpp avgör släckinsatsen

Bränderna i ett batterilager i Landskrona i juli 2001 och i ett däckåtervinningsföretag i Malmö hamn i september 2001 har aktualiserat hälso- och miljöproblemen i samband med bränder. Produkter och material innehåller många olika kemiska ämnen. De brinner på olika sätt och producerar olika typer av kemiska föreningar, som hamnar i brandröken eller i släckvattnet.

Utgivare: SP Författare: Anders Lönnermark, Ida Larsson
Proj.nr: 707-021 År: 2003
Läs rapport
Läs informationsblad

Miljömässigt omhändertagande av uttjänta skumvätskelösningar från sprinklersystem

Skum är ett effektivt släckmedel framförallt för att släcka bränder i brandfarliga vätskor. Skumsläckmedel åldras emellertid då de innehåller lättnedbrytbara organiska föreningar och olika tillsatser. Speciellt blandningar, ”premix”, dvs skumsläckmedel förblandat med vatten som används i sprinkleranläggningar, har en begränsad livslängd.

Utgivare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB Författare: Peter Solyom
Proj.nr: 704-011 År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad

Vatten förbättrar flexibla sektioneringar

Med en flexibel sektionering, t.ex. brandgardiner eller jalusier, kan en stor lokal delas in i mindre enheter vid en brand och därmed minskas risken för en totalskada. I ett projekt har man visat att man med små vattenflöden, jämfört med konventionell sprinkling, avsevärt kan förbättra den avskiljande förmågan hos sektioneringarna.

Utgivare: SP Författare: Bror Persson, Magnus Arvidson, Therése Göras, Lars Boström
Proj.nr: 743-961 År: 2001
Läs rapport
Läs informationsblad

Nytt standardplastgods lägger grunden till europeisk godsklassificeringsmetod

Som referensgods i fullskaliga sprinklerförsök används sedan länge Factory Mutual´s standardplastgods ”Factory Mutual Standard Plastic Commo-dity”. Som namnet anger innehåller godset en stor mängd plast, förpackad i wellpappkartong. Plasten finns i form av plastmuggar. I ett projekt har ett liknande gods tagits fram som är anpassat till europeiska lastpallar. Detta gods kommer att utgöra en viktig referens vid framtida klassificeringar av gods åt industrin.

Utgivare: SP Författare: Magnus Arvidson
Proj.nr: 735-941 År: 2000
Läs rapport
Läs informationsblad

Alternativ till halogenerade flamskyddsmedel för elektronik

Under senare år har halogenerande flamskyddsmedel och deras miljöeffekter blivit allt mer uppmärksammade. Åtgärder vidtas nu av samhället för att reducera användningen av de halogenerande flamskyddsmedlen. Bland annat förbereds ett EU-direktiv som kan leda till förbud av vissa typer av bromerade flamskyddsmedel.

Utgivare: IVF, The Swedish Institute of Production Engineering Research Författare: Carl Gunnar Bergendahl
Proj.nr: 701-971 År: 1999
Kontakta oss för tillgång till rapport
Läs informationsblad