/ Forskningsprojekt / Projekt från 2000-2015 / Aktiva branskyddssystem

Aktiva branskyddssystem

Aktiva brandskyddssystem används inom såväl byggnader, infrastruktur, fordon och industrier. Hur väl fungerar dessa system tillsammans med människorna som vistas i samma miljö?

Använd kommando "ctrl + f" för att söka på sidan.

Dimensionerande brand för vattenbaserade släcksystem i tunnlar

Förslag på nya dimensionerande bränder för tunnlar med fasta släcksystem. Kunskap om hur släcksystem påverkar storleken på bränder i tunnlar har saknats. Detta innebär stora osäkerheter för både projektörer, tunnelägare och räddningstjänst när planeringen och dimensioneringen av brandskyddstekniska system sker. Tack vare det genomförda projektet kommer kunskapen inom detta område att öka.

Utgivare: SPFörfattare: Ying Zhen Li, Glenn Appel, Haukur Ingason och Hans Nyman
Proj.nr: 501-121 År: 2014
Läs rapport
Läs informationsblad

Släcksystem med vattendimma - en kunskapssammanställning

Rapporten beskriver de senaste årens teknikutveckling inom området, redovisar erfarenheter och resultat från verifierande försök för olika tillämpningar, beskriver installationsrgler samt provningsmetoder med dess tillämpningar och ge exempel på goda såväl som dåliga erfarenheter från verkliga installationer.

Utgivare: SPFörfattare: Magnus Arvidsson
Proj.nr: 500-121 År: 2014
Läs rapport
Läs informationsblad

Validering av beräkningsverktyg mot PRISME-projektet

En brand i ett kärnkraftverk kan ha en avgörande betydelse för den allmänna säkerheten i anläggningen och en av de avgörande faktorerna är ventilationens effekt på branden och tvärtom. Detta projekt är en del av ett större internationellt, samfinansierat projekt, PRISME-projektet, där man har utvärderat olika beräkningsverktygs förmåga att modellera underventilerade bränder, växelverkan mellan brand och ventilationsnätverk, sotspridning till angränsande rum och termisk belastning på föremål i brandrummet.

Utgivare: LTH, Brandteknik Proj.nr: 502-061 | År: 2011
Läs rapportUse of test results from PRISME for practical applications in Sweden.
Författare: Patrik van Hees, Nils Johansson, Jonathan Wahlqvist
Läs rapport: Results of benchmark exercises at LTH
Författare: Patrik van Hees, Jonathan Wahlqvist
Läs rapport: En metodik för att utvärdera brandskadescenario på kärnkraftverk
Författare: Patrik van Hees, Nils Johansson
Läs rapportKvalitetsmanual för brandtekniska analyser vid svenska kärntekniska anläggningar
Författare: Fredrik Nystedt, Håkan Frantzich
Läs vetenskaplig rapportQuantifying differences between computational results and measurements in the case of a large-scale well-confined fire scenario, L Audouin m fl

Automatiska sprinklersystem i tunnlar

I projektet har försök genomförts för att undersöka användbarheten av automatiska sprinklersystem i ventilerade tunnlar. Försöken har utförts i  skala 1:15 och i de totalt 28 olika försöken har ventilationshastighet, vattenflöde, värmeflöde, brandtillväxt och brandspridning varierats. Resultaten av försöken visar att avståndet mellan branden och den första sprinklern som utlöses beror i huvudsak på ventilationshastigheten. Vidare verkar det som att automatiska sprinklersystem fungerar vid låga vindhastigheter (upp till 3-4 m/s).

Utgivare: SP |  Författare: Haukur Ingason, Ying Zhen Li
Proj.nr: 501-091 
| År: 2011
Läs rapport
Läs informationsblad

Utvärdering av pyrotekniskt genererade aerosoler – teori och praktik

Fungerar pyrotekniskt genererade aerosoler som ett nytt halonersättningsmedel?Pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA) är ett relativt nytt släckmedel på den svenska marknaden och dess effekter på elektroniska komponenter och på vår hälsa är inte fullt utredda. Syftet med denna rapport är att försöka ge svar på några frågor som finns. Är PGA farligt för hälsan? Genereras skadliga halter av restprodukter? Är genererad aerosol skadlig för elektriska komponenter? Ökar utlöst aerosol ledningsförmågan i luft? Hur sanerar man ett utrymme som exponerats för PGA?

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Jonas Ekström, Björn Nilsson, Göran Holmstedt, Patrick van Hees, Johan Åqvist, Anders Gudmundsson
Proj.nr: 503-071 År: 2008
Läs rapport
Läs informationsblad

Fyrverkerier i offentliga lokaler

I samband med framförallt nyårsfirandet varje år, sätts det upp tillfälliga försäljningsställen för fyrverkerier i större och mindre butiker av olika slag. Brandforsk, har gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att utföra två försöksserier där brandförloppen vid pyroteknikbrand i olika typer av försäljningsställen studeras.

Utgivare: FOI Författare: Reine Adolfsson, Elisabeth Bemm, Dennis Menning, Per Werling
Proj.nr: 501-061 År: 2008
Läs rapport
Läs informationsblad

Inverkan av miljöpåverkan på funktionen hos brandsvällande lister

För konstruktioner med krav på brandmot-stånd görs provningar på nya produkter. Ingen hänsyn tas till att produkten ofta har lång livslängd och att nedbrytning av olika material kan ske under denna tid. Brandsvällande lister används vid passivt brandskydd av byggnadsdelar.

Utgivare: SP Författare: Bijan Adl-Zarrabi
Proj.nr: 502-051 År: 2007
Läs rapport
Läs informationsblad

Termisk nedbrytning av gasformiga halonersättningsmedel

Under lång tid har halogeninnehållande släckmedel, haloner, utgjort en stor del av marknaden med släckmedel i de fall då inte vatten eller vatteninnehållande medel är lämpliga. Haloner har tyvärr en stor påverkan på ozonlagret och därför är de inte längre tillåtna. LTH har i detta projekt undersökt släckförmågan för olika släckmedel.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Berit Andersson, Per Blomqvist, Anne Dederichs
Proj.nr: 501-051 År: 2008
Läs rapport
Läs informationsblad

Sammanställning av erfarenheter från sprinklerinstallationer i svenska träkyrkor

På senare år har ett tiotal svenska kyrkor försetts med sprinklersystem. Målsättningen med detta projekt har varit att dokumentera sprinklerinstallationerna i några representativa kyrkor, att sammanställa kunskap och erfarenheter från dessa installationer och att identifiera områden för vidare forskning.

Utgivare: SP Författare: Magnus Arvidsson
Proj.nr: 500-061 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Det totala vattenbehovet vid släckning kan reduceras genom användning av A-skum och CAFS'

En litteratur- och kunskapssammanställning som genomförts visar på en relativt omfattande användning av Klass A-skum i vissa länder. Ursprungligen utvecklades A-skum för vegetations- och skogsbrandsbekämpning men användningsområdet har därefter utökats.

Utgivare: SP Författare: Henry Persson
Proj.nr: 516-021 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Råd för installation av värmedetektionskablar på ytterfasad

För många kommuner och fastighetsägare orsakar vandalisering och anlagd brand stora problem. För att upptäcka dessa typer av bränder på ett tidigt stadium har man på flera olika håll i landet börjat installera värmedetektionskablar ("värmekablar") längs fasader.

Utgivare: SP Författare: Henry Persson, Petra Andersson, Heimo Tuovinen
Proj.nr: 500-051 År: 2006
Läs rapport
Läs informationsblad

Unik sammanställning av 480 cisternbränder

En omfattande litteraturinventering genomförts för att sammanställa information och erfarenheter från cisternbränder. Totalt har 480 bränder identifierats världen över sedan början av 50-talet vilka samlats i en databas. Från ca 30 av dessa bränder finns relativt bra information kring brandförlopp och släckinsats vilket finns summerat i rapporten.

Utgivare: SP Författare: Henry Persson, Anders Lönnermark
Proj.nr: 513-021 År: 2004
Läs rapport
Läs informationsblad

Vattendimma; teori och fysik

Denna rapport ger en sammanställning av de mekanismer som styr vattendimmans släckeffektivitet. I rapporten redovisas också olika simuleringsverktyg som kan användas för att simulera släcksystem baserade på vattendimma.

Utgivare: SP Författare: Tommy Hertzberg, Adam Hahne, Carl Josefsson, Göran Holmstedt, Bjarne Husted
Proj.nr: 514-021 År: 2004
Läs rapport
Läs informationsblad

Sprinklerrör i plast

På den svenska marknaden finns flera beprövade rörsystem i plast (termoplast) för tappvatten-, värme- eller kylsystem, bland annat i materialen PE, PEX, PP, PB, ABS och CPVC som skulle kunna vara användbara som sprinklerrör.

Utgivare: SP Författare: Magnus Arvidsson, Bengt Nordling
Proj.nr: 515-021 År: 2004
Läs rapport
Läs informationsblad

Vattenbaserade släcksystem kan användas i lastutrymmen ombord på fartyg

Vattenbaserade släcksystem kan användas för de flesta typer av lastutrymmen ombord på fartyg. Men systemen kräver särskilda överväganden, till exempel avseende farligt gods som reagerar med vatten. Detta är några av slutsatserna som redovisas i ett nyligen avslutat projekt.

Utgivare: SP Författare: Magnus Arvidsson, Håkan Torstensson
Proj.nr: 511-001 År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad

EU-projektet FOAMSPEX visar

Större cisternbränder kräver högre påföringshastighet!
Projektet FOAMSPEX har genom ett omfattande experimentellt arbete, väsentligt ökat förståelsen för skums egenskaper och skumutflytnad. Ingenjörsmodeller för skumutflytnad på brinnande bränsleytor har visat på god överensstämmelse mellan beräknade resultat och experiment för ränna och cirkulär geometri upp till 141 kvm. Vid modellering av större ytor är osäkerheten större, men kan ändå visa flera intressanta resultat.

Utgivare: SP Författare: Bror Persson, Henry Persson, Anders Lönnermark, Dave Mulligan, Antonio Lancia, Micaela Demichela
Proj.nr: 505-981 År: 2001
Kontakta oss för tillgång till rapporten
Läs informationsblad

Aerosoler för brandsläckning

Tekniken med pyrotekniskt generade aerosoler är relativt enkel, billig och har hög släckeffektivitet. Till nackdelarna hör att utströmningen skapar en kraftig siktnedsättning, varför endast obemannade utrymmen kan skyddas.

Utgivare: SP Författare: Magnus Arvidsson, Tommy Hertzberg, Peter Kangedal
Proj.nr: 507-991 År: 2002
Läs rapport
Läs informationsblad

Vanliga material i vår hemmiljö avger vätecyanid vid brand

I ett forskningsprojekt har SP visat att vätecyanid (HCN) är ett vanligt förekommande ämne i brandgaserna. Resultaten visar att stora mängder HCN kan bildas vid underventilerade förhållanden och höga temperaturer.

Utgivare: SP Författare: Margaret Simonson, Heimo Tuovinen, Viktor Emanuelsson
Proj.nr: 510-991 År: 2000
Läs rapport
Läs informationsblad

Släcksystem med vattendimma

De senaste årens utveckling visar att vattendimma har potential att ersätta eller vara ett alternativ till traditionella släcksystem. Vatten har många fördelar, det är billigt, inte toxiskt och utgör ingen fara för den yttre miljön.

Utgivare: SP Författare: Magnus Arvidsson, Tommy Hertzberg
Proj.nr: 509-991 År: 2001
Läs rapport
Läs informationsblad

En modell för räddningstaktik

Det finns redan idag möjligheter att i förväg bedöma vilken typ av släckmedel som är bäst i olika scenarier. I de flesta fall går det även att i förväg bedöma erforderlig mängd släckmedel. Denna bedömning ger en koppling mellan förebyggande och operativt arbete. I framtiden kan alltså släckinsatsen baseras på insatsplanen, som kopplas till räddningstjänstens tillsynsverksamhet.

Utgivare: Lunds Tekniska Högskola Författare: Stefan Särdqvist
Proj.nr: 501-971 År: 1998
Läs rapport
Läs informationsblad

Handbrandsläckare med pulver är effektivast i bostadsmiljö

Det har inte funnits någon direkt enighet om vilka typer och storlekar av brandsläckare som bör rekommenderas i olika miljöer. Därför genomförde SP-Brandteknik ett antal försök för att få fram underlag till riktlinjer för val av brandsläckare i hemmiljö.

Utgivare: SP Författare: Hans Wetterlund
Proj.nr: 504-981 År: 1999
Läs rapport
Läs informationsmaterial