/ Forskning / Brandforsk övergår till insamlingsstiftelse

Upprop till förmån för Insamlingsstiftelsen Brandforsk

Publicerad tisdag, 26 juni 2018

Med detta upprop vädjar stiftaren, Brandskyddsföreningen Sverige, om att alla mottagare av detta upprop bidrar till att medel samlas in för insamlingsstiftelsens ändamål som anges nedan och i insamlingsstiftelsens stadgar. De insamlade medlen kommer att förvaltas av insamlingsstiftelsens styrelse i enlighet med insamlingsstiftelsens stadgar.

Insamlingsstiftelsens ändamål

Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål är att samla in medel för att initiera och bekosta forskning samt kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet. Insamlingsstiftelsen ska i huvudsak

 a)

själv eller i samverkan med andra bidra till, initiera och/eller bekosta forskning och kunskapsutveckling för att minska påverkan av de negativa samhällseffekterna av bränder och

 b) 

sprida och tillgängliggöra resultat av denna forskning och kunskapsutveckling.


Information och bakgrund

Brandforsk (Styrelsen för svensk brandforskning) är en ideell förening. Den ideella föreningens verksamhet kommer att successivt övertas av en insamlingsstiftelse.

Insamlingsstiftelsen Brandforsk kommer i huvudsak att ha det syfte och de ändamål med sin verksamhet som framgår av uppropet ovan.

För bidragsgivare och samarbetsparter kommer övergången till insamlingsstiftelse inte att innebära någon större praktisk skillnad.

Mer att läsa om vad en insamlingsstiftelse innebär finns på Länsstyrelsens hemsida.

Från detta upprop beräknas registreringsprocessen ta ett antal månader innan insamlingsstiftelsen registreras och ett organisationsnummer tilldelas insamlingsstiftelsen. Den ideella föreningen Styrelsen för svensk brandforskning kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet parallellt med insamlingsstiftelsen fram till årsstämman i maj 2019.

I samband med att stadgarna antogs, utsågs även insamlingsstiftelsens styrelse, som den 16 maj 2018 hade sitt konstituerande styrelsemöte.

  • Björn Sundström, ordförande
  • Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen
  • Mats Björs, vd, Swedisol
  • Katarina Mohlin, kommunikationschef, If
  • Thomas Korssell, vd och chef för SEK, Svensk Elstandard
  • Lynn Ranåker, vice ordförande, analysstrateg, Räddningstjänsten Syd

Att verksamheten i en förening övergår i stiftelseform är i praktiken en odramatisk och inte ovanlig företeelse. Att den nya stiftelsen skulle behålla namnet Brandforsk var en självklarhet. Ett gott och inarbetat varumärke ändrar man inte.

För forskarna kommer pågående projekt inte påverkas av förändringen eftersom vi i alla nytecknade projektavtal infört möjligheten att överlåta rättigheter och skyldigheter för pågående forskningsprojekt till annan juridisk person.

2018 års ansökningsomgång kommer att genomföras av den nuvarande föreningen.

För alla som idag stödjer Brandforsk med bidrag kommer vi att skicka ut särskild information med förslag till nya avtal i början av 2019.

Som ni kanske vet har arbetet med att dokumentera Styrelsens för Svensk Brandforskning historia pågått ett tag. Nu ska vi slutföra detta arbete och en minnesbok kommer att finnas framme till 40-årsjubileet 2019. En epok är slut, men nästa börjar och verksamheten fortsätter med förnyad energi!