/ Information inför utlysning 2019 / Sök forskningsanslag

Sök forskningsanslag

Svensk brandforskning är i världsklass. Vi vill hjälpa dig att fortsätta driva forskningen framåt.

Sedan starten 1979 har vi satsat över 200 miljoner kronor på forskning som lett till ett brandsäkrare Sverige.

Inför varje treårsperiod tar vår programgrupp fram ett program som visar vilka ämnesområden som prioriteras när ansökningar granskas. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter, enskilda företag samt bransch- och intresseorganisationer kan söka anslag från Brandforsk.

Så här söker du anslag

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska (sammanfattning på högst 5000 tecken ska alltid finnas på svenska) på Brandforsks inloggningssida och ska inkomma till kansliet senast det datum som angivits för att tas upp till behandling vid styrelsemötet i maj eller november. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning samt projektledarens CV. Underskriven ansökan (obs! utan bilagor) skickas i pappersform till Brandforsk, Box 427 44, 100 74 Stockholm. 

Beslut

Ansökningshandlingarna skickas på remiss till ett antal fasta instanser, en forskargrupp samt sakkunniga inom området. De tittar på behov av forskning och utvecklingen inom området, annat arbete, vetenskaplig och praktisk betydelse av förväntade resultat och om detta är forskning som Brandforsk ska prioritera. Slutligt beslut fattas av Brandforsks styrelse vid ett av sammanträdena per år. 

Se aktuella ansökningsdatum till höger.