/ Förslag på examensarbete vid ansökan

Förslag på examensarbete vid ansökan

Kunskapscentrum Brandsäkerhet och Brandforsk har ambitionen att parallellt med forskningsprogrammet skapa ett systematiskt program för examensarbeten.

Många examensarbeten håller mycket hög kvalitet. Verksamheter som har behov och intresse av att erbjuda idéer och handledning för examensarbetare får möjlighet till att få kvalificerade utrednings- eller utvecklingsuppgifter utförda. Examensarbetet innebär också en möjlighet för båda parter – student och verksamhet – att lära känna varandra. En relation som kan utgöra en inkörsport till anställning efter examen.

Det finns säkert fördelar med ”att låta tusen blommor blomma”, men vi vet att det även finns ett behov av att erbjuda ett antal examensarbeten i en mer sammanhållen programform.

Vi tror att ett vettigt sätt att skapa ett sådant program och på samma gång medverka till att öka sambandet mellan forskning och praktik är att koppla examensarbeten till de projekt som genomförs inom ramen för Brandforsks verksamhet.

Därför kommer vi från och med utlysningen i september 2016, att begära att ansökan kompletteras med minst två förslag till examensarbeten som den/de sökande parten/parterna är villig/a att handleda. Nya fält för förslag till examensarbeten kopplade till projektansökan har därför lagts till i vårt ansökningssystem.