/ Information inför utlysning 2018

Information inför utlysning 2018

Årets ansökningar ska vara inlämnade till Brandforsk senast söndagen den 30 september för att behandlas.

Beredning av ansökningarna kommer att ske under oktober-november för att styrelsen ska kunna fatta beslut om beviljande av projekt vid sitt sammanträde i december. Alla ansökningar som faller inom ramen för Brandforsks uppdrag och är i linje med det gällande forskningsprogrammet kommer att beaktas. Inför denna ansökningsomgång har styrelsen valt att särskilt prioritera 4 tematiska områden inom vilka vi särskilt gärna ser ansökningar.

Dessa områden är:

Innovativt brandskydd i det digitala samhället

Den pågående digitalisering och snabba utvecklingen av nya områden som ”sakernas internet”, Big data, miniatyrisering av sensorer, artificiell intelligens med mera, har potential att på ett avgörande sätt förändra möjligheterna till ett ”smart brandskydd”. Det är en angelägen uppgift att kunna följa denna utveckling för att kunna utnyttja dess inneboende potential.

Resilient brandskydd i ett systemperspektiv – är brandskyddsåtgärderna i balans?

Genom den disciplinära sönderstyckningen av flertalet forskningssatsningar i form av studier syftande till förbättringen av begränsade delsystem, finns en uppenbar risk för suboptimering och att insikten om helheten och harmonin i avvägningen mellan olika delar av det samlade brandskyddet saknas. Ett tydligt exempel utgörs av relationen mellan design- och bruksskedet liksom effektiviteten i befintliga tillsyns- och kontrollsystem.

Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen – brandsäkerhetsmässiga utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Agenda 2030 kommer att leda till en massiv omställning av bland annat bränsle- och energiförsörjning. Mycket tyder bland annat på att vi är på väg in ”elsamhället 2.0”, med lokal energiproduktion med hjälp av solcellsteknik och batterilagring. Ny byggteknik med tätare hus kan förväntas och en fossilfri fordonsflotta kommer att var en realitet inom 15 år. Återvinningsströmmarna av allt fler materialslag kan antas öka. Detta innebär potentiellt stora brandsäkerhetsmässiga utmaningar och det blir alltmer viktigt att proaktivt förstå och beakta dessa.

Brandsäkerhet för en åldrande befolkning. Kvarboende och vård i hemmet – utmaningar och lösningar.

Den demografiska utvecklingen och den allmänna samhällsutvecklingen pekar tydligt på ett allt längre kvarboende. Det finns indikationer på att ”vårdkedjan” i kommer att utstäckas till att omfatta att patienter kan vara ”inlagda” i hemmet. Den aktuella gruppens sårbarhet och samhällets begränsade resurser ställer stora utmaningar på ett kostnadseffektivt och individanpassat brandskydd.