/ Projekt 1979-1999

Projekt 1979-1999

Här hittar du alla forskningsrapporter som gavs ut mellan åren 1979-1999.

Projekten nedan är sorterade efter titel. Använd kommando "ctrl + f" på ditt tangentbord för att söka på projektnummer, årtal, namn eller ord i titel.

Projekten finns inte publicerade här, vi ber dig kontakta oss för att få tillgång till en rapport i pappersformat. brandforsk@brandskyddsforeningen.se.

Projekttitel Utgivare Utgivn.år Projektnr.
Brandförlopp och brandspridning i stora lokaler. LTH, Brandteknik och Riskhantering 1988 038-841
Alkoholmissbruk och dödsbränder Statens rättsläkarstation 1995 116-901
Analys av tunneldata. Memorial Tunnel Fire Tests FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1995 723-937
Anlagd brand - Snabbdiagnos av hittills gjorda insatser FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1999 202-971
Anlagda bränders omfattning. Svenska Brandskyddsfören. 1991 105-912
Anlagda bränders omfattning. Svenska Brandskyddsfören. 1995 105-935
Bekämpning av maskinrumsbränder i fartyg Sjöfartens brandskydds-
kommitté
1990 402-891
Beräkning av temperatur i brandutsatta konstruktioner SP 1989 250-891
Beräkningsmetod för detektoraktivering SP 1995 622-921
Beräkningsmetod för detektoraktivering LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1995 622-922
Beräkningsmetoder vid brand i undermarksanläggningar FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1994 723-913
Bildning av toxiska gaser SP 1999 607-971
Brand i ytskiktsmaterial LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1994 006-911
Brandanläggares brottsbeteende. Svenska Brandskyddsfören. 1993 105-924
Brandbekämpning i kemikalielager Svenska Brandskyddsfören. 1993 617-901
Brandbekämpning med finfördelat vatten VTT Building and Transport 1995 623-931
Brandegenskaper hos transportband i gruvor SveMin 1993 728-921
Brandegenskaper och klassificering av svårbrännbara hydraulvätskor SP 1998 742-961
Brandfarlig vara i försäljningslokaler SP 1997 604-971
Brandförlopp i kabelstråk. Förstudie SP 1992 725-911
Brandförlopp i stora industri- och lagerlokaler. LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1995 053-911
Brandförlopp i stora lokaler LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1997 058-951
Brandförsök för att undersöka risken för brandgasspridning via ventilationskanaler FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1998 305-971
Brandpåverkan på glaskonstruktioner Brandforsk 1995 596-951
Brandrisker i dragskåp LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1991 720-891
Brandrisker och skydd i distributionssystem för hydraul- och skäroljor SP 1997 744-961
Brandrisker och skydd i undermarksanläggningar SP 1995, 1996, 1997 738-951
Brandscenarior i undermarksanläggningar Brandskyddslaget 1993 723-912
Brandskadad elektronik: Sanering och tillförlitlighet IVF Industriforskning och utveckling AB 1992 252-912
Brandskydd för rörinstallationer ABB AB 1996 270-901
Brandskydd för rörinstallationer i bostadsbebyggelse Nils B Nilsson 1996 270-962
Brandskydd i sprutmålningsboxar SP 1992 726-911
Brandskydd och brandbekämpning inom cisternområden SP 1990 612-891
Brandsläckningsskums släckförmåga SP 1992 609-903
Brandspridning i lager LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1993 701-917a
Brandsäkra trähus SP Trätek 1997 276-941
Brandsäkra trähus Fas 1 SP Trätek 1997 271-921
Brandsäkra trähus - Fas 2 SP Trätek 1999 303-971
Brandteknisk utvärdering av kablar SP 1996 725-942
Brandtekniska skyddssystem i elektriska driftrum. Tilläggsanslag Ramböll Sverige AB 1991 715-914
Brandtillbud Svenska Brandskyddsfören. 1993 729-921
Bränder i avfallsupplag IVL Svenska Miljöinstitutet AB 1996 615-891
Bränder i farligt gods SP 1989 613-891
Bränder vid svetsning och termisk skärning KTH 1992 724-911
Bränder vid syreunderskott SP 1996 051-942
Byggnadsstommens betydelse vid industribränder FSD, Fire Safety
Design AB
2000 272-941
Byggnadsutformning - Skyddskonsekvenser och kostnader Chalmers tekniska högskola 1990 248-892
Byggnadsutformning - Skyddskonsekvenser och kostnader Salander Konsult HB 1997 248-924
Dammexplosioner i processindustrin CMR, Christian Michelsen
Research AS
1992 721-901
Datorsimuleringar och dimensioneringsmetod för brandpåverkade betongpelare FSD, Fire Safety
Design AB
1994 275-941
DESPRO - Dammexplosionssäkerhet i processindustrin CMR, Christian Michelsen
Research AS
2008 740-951
Det tidiga brandförloppet LTH, Brandteknik
och
Riskhantering, SP
21 rapporter 1984-1993 006-008
Detektion och släckning av glödbränder CMR, Christian Michelsen
Research AS
1994 718-891
Detektion/Sprinkler/
Brandventilation
South Bank
University
1995 406-926
Detektion/Sprinkler/
Brandventilation
Brandforsk 1993 405-899
Detektion/Sprinkler/
Brandventilation
LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1992 406-913
Detektion/Sprinkler/
Brandventilation. Inventering av tidigare arbete
SP 1996 422-951
Dimensionering av sprinkler för bil-ro/ro däck på moderna fartyg SP 1997 421-941
Dimensionering efter beräknad risk, del 3 LTH, Brandteknik
och Riskhantering
5 rapporter 1999     + 3 rapporter 2000 312-991
Dimensionering efter beräknad risk: Säkerhetsfaktorer, riskanalys och kostnadseffektivitet LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1999 309-981
Dimensioneringsmodell för brandutsatta tunnväggiga profiler SBI, Stålbyggnads-institutet 1996, 1997, 1999 277-941
Dimensioneringsmodell för brandutsatta tunnväggiga profiler, tilläggsanslag SBI, Stålbyggnads-institutet 1998 304-971
Dokumentation av byggnadsobjekts brandskyddsstatus Brandskyddslaget 1995 589-921
Effekten av brandvarnare Statens institut för byggnadsforskning 1991 353-902
Effektiviteten hos olika brandgaskontrollsystem i undermarksanläggningar FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1999 403-981
Ekonomisk optimering av det industriella brandskyddet, fas 1 LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1999 102-981
Elektriska brandorsaker. Svenska Brandskyddsfören. 1994 013-901
En modell för räddningstaktik, avslutning (del 3) LTH, Brandteknik
och Riskhantering
2000 508-991
En modell för räddningstaktik, del 1 LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1998 501-971
En modell för räddningstaktik, del 2, räddningstjänstens släckkapacitet LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1999 503-981
Experimentella rökgasstudier i industribyggnad- jmf. med beräkningsmodeller. SP 1991, 1992 052-911
Explosion Suppression System FM Global 1997 736-941
FAIRFIRE-Småskalig provningsmetod för skumvätskor SP 1996 625-951
Flamskyddsmedel i elektronik IVF Industriforskning och utveckling AB 1999 701-971
Forskning kring brand i lätta byggnader. SBI, Stålbyggnads-institutet 1994 212-902
Forskning om bränder vid syreunderskott. LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1992 051-911
Forskning om det tidiga brandförloppet LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1992 007-914
Forskning om sprinklerkänslighet SP 1992 618-911
Fortsatt forskning kring lantbrukets brandrisker. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 1991 028-916
Fortsatt vattensprinklerforskning SP 1991 701-885
Fullskaleförsök i Cardington SP 1997 746-961
Fullskaleförsök i Cardington LTH, Brandteknik
och Riskhantering
  747-961
Funktionsbaserad brandteknisk dimensionering LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1997 423-961
Funktionsbaserad brandteknisk dimensionering SP 1999 424-961
Förbränningsprodukters effekt på den yttre miljön LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1994 054-911
Förbättrade brandorsaksundersökningar Universitetssjuk-
huset i Linköping
1994 117-911
Förekomst av anlagda bränder i Stockholm Andersson Hans 1997 119-951
Förstudie om sprinklerskydd av traysorter i sågverk SP 1999 611-981
Godsklassificering II SP 1999 735-941
Grundläggande forskning om detektion av bränder FM Global 1990 614-891
Industribränder och den mänskliga faktorn Luleå Tekniska Universitet 1999 203-991
Insatsberedskap vid stora cistern- och invallningsbränder. SP 1992 612-902
Instrument för värmeflödesmätningar - EU-projekt FIRESCAL SP 1998 279-961
Intermediate Bulk Container Fire Test NFPRF 1996 741-951
Klargörande av översynsbehovet för vissa handbrandsläckare Brandskyddsfören. Halland Utb AB 1996 626-951
Kolsyresystem och personsäkerhet SP 1995 733-931
Krav och åtgärder mot spridning av brandgaser och rök i ventilationssystem LTH, Bygg- och miljöteknologi 1997 050-942
Lagerkonfigurationens betydelse för brandspridningen SP 1996 735-942
Litteraturstudie kring brandskydd i undermarksanläggningar SP 1997 401-971
Långtidsprogram för forskning åt räddningstjänsten Brandforsk 1996 586-921
Materialval i fartyg MariTerm AB 1993 402-922
Metoder för behandling av unga brandstiftare KREAFOR AB 1996 120-961
Miljöbedömning vid val av brandsäkerhet för kablar m h a LCA SP 2001 703-991
Människors rörelsemönster vid utrymning. Fortsatt forskning. KTH 1990 107-897
Människors rörelsemönster vid utrymning. Fortsatt forskning. KTH 1990 107-908
Mänskliga och organisatoriska faktorers inverkan på byggnaders brandskydd Grontmij AB 1999 204-991
Ny metodik för godsklassificering SP 1994 701-928
Pilotstudie av kostnad-nytta av industrins brandskyddsåtgärder LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1997 101-971
Programarbete kring brandrisker och skydd i överbyggda gårdar Brandskyddslaget 1992 251-891
Programarbete om materialval i fartyg SP 1993 402-923
Programstudie kring industriell säkerhet IRS, Institutet för riskhantering & säkerh.analys 1993 727-911
Programutredning om fortsatt utrymningsforskning. KTH 1993 108-911
Projekteringsmetod för brand- och evakueringssäkerhet. LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1994 110-921
Prövning av rökspridningsmodeller FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1992 045-915
Revidering av EN 1021-1 och -2 SP 1997 278-951
Riskanalysmetodik - gasutbredning FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1995 722-912
Risker och skydd vid industriell användning av gasol SP 1994 731-921 - /932
Räddningstjänstens insatser vid industribränder - Förstudie Lennmalm, Birger 1993 419-911
Räddningstjänstens insatser vid industribränder - Tilläggsanslag Lennmalm, Birger 1993 419-923
Räddningstjänster insatsplaner Lennmalm Birger 1995 419-395
Rökdykarstudier Lennmalm, Birger 1998 419-924
Rökfyllnadsexperiment i två plan FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1996 737-951
Rökfyllnadsexperiment med inriktning tilluftsförsörjning FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1996 274-941
Rökgasmätningar med FTIR-mätteknik SP 1999 506-981
Rökmätning i konkalorimeter. SP Trätek 1992, 1993 048-903
Sanering av elektronik - Förstudie IVF Industriforskning och utveckling AB 1990 252-891
Simulering av katastrofbrand - Switel Hotel SP 1998 059-961
Skydd av plastgjutverktyg mot brandskador SP 1993 730-921
Skydd av verktyg inom tillverkningsindustrin SP 1995 730-942
Släckeffekt- och släckteknik vid användning av finfördelat vatten SP 1992, 1996, 1997 610-922
Släckeffekt- och släckteknik vid användning av finfördelat vatten LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1996 621-921
Släckeffektsmodell - Fortsatt utveckling Mission Research Corporation 1991 606-905
Släckning av glödbränder i silos VTT Building and Transport 1997 745-961
Sotbildning i flammor LTH, Brandteknik
och Riskhantering
1997 606-971
Spridning av rök och brandgaser i ventilationssystem. LTH, Bygg- och miljöteknologi 1993 050-911
Spridning av rökgaser och rök i byggnad. FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1991 045-904
Spridning av rökgaser och rök i byggnad. FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1994 045-916
Sprinklerskydd av sågverk - Förstudie SP 1995 739-951

Sprinklersystem i kalla utrymmen

SP 1999 631-961
Stålkonstruktioner och brand. Fortsatt forskning. SBI, Stålbyggnads-institutet 1994 212-913
Tillförlitlighet hos sprinklersystems vattentillopp SP 1998 631-962
Tillämpad forskning om detektion och varning LTH, Brandteknik och Riskhantering 1997 627-951
Tillämpad forskning om detektion och varning SP 1997 628-951
TUNSAFE-Bidrag till utformning av EU-ansökan Ramböll Sverige AB 1999 402-971
Undersökning av brandpåverkade betongkonstruktioners skjuvhållfasthet SP 1997 273-941
Undersökning av gasformiga ersättningsmedel för halon 1301 och 1211 SP 1997 629-961
Undersökning av vattendimma som ett Halon 1301 alternativ för rumsbrandskydd LTH, Brandteknik och Riskhantering 1996 630-961
Utrymning av byggnader - Simulex LTH, Brandteknik och Riskhantering 1996 118-941
Utrymning av vårdbostäder KTH 1993 107-919
Utrymningskapacitet i utrymningsvägars öppningar. LTH, Brandteknik och Riskhantering 1993 109-911
Utveckling av beräkningsprogram för brand- och rökspridning - SOFIE LTH, Brandteknik och Riskhantering 1997 057-941
Utveckling av datorprogram för persondatorer till släckeffektsmodell från MRC LTH, Brandteknik och Riskhantering 1992 573-891
Utveckling av räddningstjänsttaktik FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut 1995 624-941
Verkan av släckmedel på elektronik - släckning med lägre CO2-koncentration SP 1993 254-911 - /912
Verkan av vind på brandventilatorer SP 1995 055-921
Värmestrålningsberäkningar i cisternområden SP 1996 612-923
Värmeutveckling från brinnande fordon i tunnel SP 1995 723-935
Värmeutveckling från brinnande tåg i tunnel. Fullskaleexperiment SP 1994 723-924
Översikt om brandanläggare och anlagda bränder Rättspsykologisk Konsult AB 1997 201-971
Övertändningssimulator VTT Building and Transport 1991 616-901