/ Forskning / Forskning pågår

Forskning pågår

Här kan du läsa mer om forskningsprojekten som Brandforsk nyligen beviljat anslag till.

Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)
Linköpings Universitet, Sofie Pilemalm

En av utmaningarna i dagens samhälle är segregation där de sociala klyftorna ökar och allt fler bostadsområden och förorter kännetecknas av socialt utanförskap, och dör ibland samhällets strukturer uppfattas som frånvarande och andra krafter tagit över. I ett ökande antal förorter upplever därför boende, föreningar och företag otrygghet, bristande tillit till myndigheter och uppfattar sig ha små möjligheter till inflytande över sin miljö och sin vardag. Rekrytering till kriminalitet ökar och forskning visar på korrelation med sämre hälsa, sämre skolresultat, högre arbetslöshet och större andel olyckor än befolkningen i övrigt. När det gäller specifikt bränder visar projekt om anlagd brand i skolor på vissa samband mellan bakgrundsfaktorer ovan och anlagda skolbränder och bilbränder är ett växande problem i många förorter.

Målet med projektet är att räddningstjänsten i samverkan med CIP kan korta responstider, minska oönskade händelser, och sprida kunskaper till andra kommuner. Den förväntade effekten är ökad trygghet i närhetsområdet, men också att visa på goda förebilder och alternativ till kriminalitet i förorter och utsatta områden. Projektet skall även vidareutveckla den teknik som finns tillgänglig inom området idag. Långsiktigt är den förväntade samhällsnyttan CIP-verksamhet spridd till flera kommuner och därmed ökad trygghet, mindre antal händelser (t ex anlagda bränder), att kunna förstärka räddningsaktörers insatser, förbättra myndighetsservice, integration och social sammanhållning, samt erfarenheter av hur CIP-funktioner kan organiseras och utvecklas på etnisk/kulturell- och genusmedveten grund.
Läs mer i ansökan


Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)

Brandskyddslaget, Axel Mossberg

Människors beteende och agerande under en utrymning är ett komplext område att studera. Det finns många faktorer som kan påverka vad en person gör i en utrymningssituation, vilket gör att väl avgränsade försök behövs när betydelsen av enskilda faktorer ska utredas. För att utveckla och effektivisera försöksförfarandet har Virtual Reality-försök (VR-försök) på senare år vunnit mark inom utrymningsforskningen.

I detta projekt föreslås validering av den senaste VR-tekniken med just detta fokus, dvs där jämförelse görs med ett fysiskt utrymningsförsök där omfattande datainsamling utförts kring ovanstående punkter. Syftet är att studera hur väl VR-försök presterar samt att identifiera hur metoden behöver utvecklas vidare för att nå ännu bättre resultat i denna typ av tillämpning.
Läs mer i ansökan


Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material
Luleå Tekniska Universitet, Anna-Carin Larsson

Olika miljöpolitiska mål och styrmedel ställer krav på ett hållbart samhälle. Det innebär att naturmaterial som trä har blivit ett intressant material att använda för byggnader och textilier. För att dessa material ska kunna användas på ett säkert sätt och i enlighet med regelverk och rekommendationer behöver de brandskyddas eller flamskyddas. Många av de flamskyddsmedel som används idag är miljöfarliga och hälsoskadliga så det finns en önskan från samhället att ersätta dessa med miljövänliga och ofarliga sådana. Ett naturligt förekommande ämne som uppfyller dessa kriterier är fytinsyra som har potential att vara ett bra flamskyddsmedel för cellulosabaserade material, t ex trä och bomull. Fytinsyra bildas av växter för att lagra fosfor och fosforbaserade flamskyddsmedel har visat sig särskilt effektiva för cellulosabaserade material. I kombination med ofarliga salter kan flera olika flamskyddsmekanismer kombineras för att ytterligare förstärka flamskyddet.

I det här projektet vill vi göra en systematisk undersökning av flamskyddsegenskaperna hos fytinsyra i kombination med olika joner som kan fås från vanliga salter för att utreda vilka kombinationer som ger bäst flamskyddseffekt på bomull och trä. Genom att tillämpa kemiska teorier och samband vill vi kombinera olika flamskyddsmekanismer för att få ett optimalt flamskydd. Fytinsyra kan förhindra pyrolys och antändning genom att förkolna cellulosaytan. Fytinsyran kan bilda mycket stabila komplex med olika metalljoner, t ex kalcium, järn och aluminium, och därigenom skapa en skyddande barriär som ytterligare förhindrar pyrolysgaserna att komma i kontakt med luft. Natriumjoner och ammoniumjoner kan också binda till fytinsyran. Natriumjonerna har förmåga att fånga fria radikaler och ammonium kan bidra till gasbildning genom omvandling till ammoniak. Gasbildningen bidrar till svällande egenskaper hos flamskyddet. Genom att utvärdera effekten av var och en av dessa tillsatser samt kombinationer av tillsatser för flamskydd av bomull respektive trä vill vi öka kunskapen om hur ett effektivt flamskydd för trä och bomull kan byggas upp utifrån helt ofarliga kemikalier. De tester som ska utföras är flamtester, TGA, kalorimetri, NMR-spektroskopi samt SEM för att få en uppfattning om antändningsbarhet, nedbrytningsförlopp, värmeflöden samt vad som händer med flamskyddsmedlet vid olika temperaturer. Urlakningstester kommer att utföras för att studera flamskyddets beständighet.
Läs mer i ansökan