/ Forskning pågår

Forskning pågår

Här kan du läsa mer om forskningsprojekten som Brandforsk nyligen beviljat anslag till.

Utrymningshissar – vidareutveckling av informationssystem
Brandskyddslaget, Axel Mossberg

Utvecklingen går idag mot att byggnader blir högre och undermarksanläggningar blir fler och byggs djupare. Denna utveckling innebär att utrymningssituationen kompliceras och att problem kan uppstå vid utrymning. För att hantera denna problematik är utrymning via hissar den kanske mest praktiska lösningen. Att använda utrymningshissar innebär många utmaningar. De flesta tekniska sådana går i dagsläget att hantera, men de som är kopplade till människors beslutsfattande är fortfarande inte kartlagda.

Syftet med detta projektet är därför att studera människors beteende vid utrymning med utrymningshissar, samt att studera hur beteendet kan påverkas av olika tekniska utrymningssystem. I detta fall kommer utrymning från en tunnelbanestation studeras, vilket är något som inte tidigare genomförts någonstans i världen. Inom ramen för projektet kommer försök att genomföras i Virtual Reality och ytterligare ett syfte är därför att vidare utvärdera detta digitala hjälpmedel för utrymningsförsök
Läs ansökan

Bostadsbränder och äldre personer - tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade.
Karlstads Un, iversitetFinn Nilsson

Trots stora nedgångar, är brand-relaterad dödlighet fortfarande ett omfattande problem i Sverige, i synnerhet vad gäller bostadsbränder och riskgruppen äldre. För att minska antalet äldre som omkommer i bostadsbränder kan flera olika strategier anammas. Traditionellt har tekniska lösningar i hemmet prioriterats och fokus har varit på att identifiera riskfaktorer och individers utsatthet. Även om denna strategi varit framgångsrik för populationen i stort, har effekten bland äldre varit mindre tydlig. Därför ämnar detta projekt att anamma en mer holistisk ansats där fokus inte bara är på individperspektivet utan där också meso- och makronivån i samhället inkluderas samt att hela MTO perspektivet finns med. Dessutom kommer detta projekt fokusera på att leta efter framgångsfaktorer, dvs varför dödsfall inte skedde, för att identifiera potentiella framtids-interventioner. I och med den holistiska ansatsen bygger detta projekt på en tvärvetenskaplig och tvärdisciplinär projektgrupp.
Läs ansökan

Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade systems (HOLIFAS)
LTH och Briab, Patrick van Hees

Ansökan är ett gemensamt initiativ av den tematiska gruppen, Byggnadens tekniska funktioner inom Sveriges Bygguniversitet i samarbete med Temagrupperna byggkonstruktion och Byggprocess och förvaltning. Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU. Ansökan anses som en förstudie för att definiera forskningsfrågor och kunskapsluckor, att sammanställa de olika krav som finns på fasadsystem på ett holistiskt sätt och att identifiera möjliga motsatta kravspecifikationer. Ansökan kommer sen att kompletteras med ansökningar mot SBUF, FORMAS och industriella finansiärer för att lösa dem ovannämnde forskningsfrågorna i ett större projekt eftersom de anses att problematiken behövs större resurser och samfinansiering. Eftersom utgångspunkt är brandsäkerhet ansöks först finansiering hos Brandforsk. Ansökan skrevs på engelska på grund av den internationella karaktären.
Läs ansökan

Miljöpåverkan från brand i byggnad
RISEFrancine, Amon

Lokala och nationella myndigheter är ansvariga för att förhindra eller begränsa skador för människor, egendom och miljö enligt LSO. När vårt samhälle förändras genom begränsade resurser, måste dessa organisationer överväga vilka strategier som är mest effektiva samtidigt som de negativa konsekvenserna på människor, egendom och miljö tas i beaktande. När det gäller brand i byggnad är det särskilt svårt att uppskatta hur olika beslut kommer att påverka hållbarheten och miljön. Det främsta målet med det föreslagna projekt är att vidareutveckla ett verktyg som skapades för bränder i varuhus eller lagerlokaler för National Fire Protection Association (NFPA) och tillämpa den på andra typer av byggnadsbränder. Den föreslagna utvidgningen av verktyget kommer att ge användaren relevant information om risker för miljön som härrör från olika byggnadsbränder. Exempelvis, när är det bäst att låta byggnaden brinna upp? Eller, vilka är de miljömässiga effekterna av ett sprinklersystem?
Läs ansökan

Brandsäker inredning i ett cirkulärt och hållbart perspektiv
RISE, Karolina Storesund

Lös inredning, t ex stoppade möbler, sängar och textil, har stor betydelse för brandutveckling i bostadsbränder. Flamskyddsmedel används ofta för att förbättra brandskyddet i inredningsprodukter, men några varianter har visat sig vara hälso- och miljöskadliga. Flamskyddsmedel kan också påverka kvalitet, komfort och möjligheter för materialåtervinning. Brandsäkerhet och miljöhänsyn är därför viktiga faktorer som ofta ställs mot varandra, vilket gör det viktigt att främja utveckling av trygg och brandsäker inredning som är miljövänlig genom hela livscykeln. Projektets huvudmål är att generera ny kunskap om hur brandsäkerhet kopplat till lös inredning i bostäder kan förbättras genom produkter som uppfyller krav som ställs till hållbarhet och cirkularitet. Projektet omfattar litteraturstudie, workshops, intervjuer, brandprovning och analyser och ska mynna ut i förslag på hur olika inredningsprodukters brandegenskaper kan förbättras på ett miljövänligt, hållbart och kostnadseffektivt sätt.
Läs ansökan