/ Forskning / Brandforsk Extra stämma

Brandforsks extra stämma 2019

Medlemmar i Styrelsen för svensk Brandforskning kallas nu till extra stämma den 13 september kl. 9.15 på Årstaängsvägen 21 C, Liljeholmen, Stockholm.

Förslag till dagordning Extra föreningsstämma:

  1. Val av ordförande vid mötet

  2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

  3. Fråga om huruvida mötet blivit behörigen utlyst

  4. Berättelse över Brandforsks verksamhet under det gångna verksamhetsåret, 20190101-20190630

  5. Revisionsberättelse över Brandforsks räkenskaper och förvaltning för det gångna verksamhetsåret

  6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och Brandforsks chef

  8. Fastställande av föreningens upplösning

För anmälan kontakta kansliet, brandforsk@brandskyddsforeningen.se senast den 11 september.