/ Brandsäkerhet / Tillverkningsindustrin

Tillverkningsindustrin

Brandskydd i en industriell anläggning omfattar både skydd av personal och det värde som finns i anläggningen.

Alla former av energi såsom värme, rörliga delar, med mera, kan vara tändkällor och behöver därmed kontroll och underhåll för att inte orsaka brand. En viktig förebyggande åtgärd är att se till att det inte finns onödigt brännbart material i närheten av potentiella tändkällor. Därför bör man skilja lager av brännbara ämnen från process och bearbetning.  Att förebygga räcker inte alltid utan det är ofta nödvändigt att planera för återstart efter en brand också. Kontrakt för leveranser till kunder kan medföra att man måste vara igång snabbt och en så kallad business continuity plan (BCP) bör ingå i brandskyddet för en industri.

Vi har flera böcker, utbildningar och annat material som tar upp viktiga delar av brandskyddet inom olika typer av industri. De kan hjälpa dig att bygga upp ett systematiskt brandskydd i företaget, vara verktyg i arbetet med att sprida ansvar och kunskap om brandskydd eller hjälpa dig att identifiera dina brandrisker.

Ansvar för brandskyddet

Det är styrelse och VD som har ansvaret för brandskyddet men de måste många gånger delegera arbetsuppgifter inom brandskyddet till andra. Med det följer också ansvaret att utföra arbetsuppgiften. Brandskydd är både tekniskt och organisatoriskt och kräver olika kompetenser för att helheten ska fungera.

Utbildning och information

Det är en fördel om alla anställda har tillräcklig kompetens för att kunna agera om det börjar brinna. Att släcka en brand direkt när den uppstår är enklare och ger mindre skador än om den utvecklas till en större brand. För att göra dina medarbetare medvetna om risker och hur de minskas behövs ofta upprepade utbildnings- och informationsinsatser. På sikt leder det till att företagskulturen bidrar till minskad brandrisk.

Mycket av brandskyddsarbetet går hand i hand med annat säkerhetsarbete. Arbetarskydd med skyddsronder kan utökas till att även röra brandskyddet. Olycksrapportering kan omfatta även brandincidenter. Genom att analysera rapporterna kan riskmoment hittas och åtgärdas. Även om de vanligaste olyckorna eller incidenterna inte rör brand är det viktigt att brandfrågorna kan tas upp i något forum. Brandlarm, sprinkler och Heta Arbeten är exempel på områden som kan behöva samverka med andra brandskyddsåtgärder.

Se även