/ Brandsäkerhet / Sjöfart

Sjöfart

Brandskydd ombord på ett fartyg har av naturliga skäl annorlunda förutsättningar och behov än brandskydd på land.

Du som brandskyddsansvarig eller besättningsmedlem inom sjöfart behöver ha kunskap om vilka krav som ställs på dig.
Som redare har du det yttersta ansvaret för att det systematiska brandskyddsarbetet ombord fungerar och att fartyget är säkert samt att alla gällande regelverk uppfylls.
Är du besättningsmedlem är du ansvarig för din egen brandskyddskompetens och för att den motsvarar de kompetenskrav som ställs för din befälsklass. Gemensamt ansvarar ni för att vid behov uppdatera kompetensen kring dessa frågor.

Ett fartygs konstruktion och det faktum att fartyget befinner sig ute på vattnet påverkar i hög grad brandsäkerheten. Det är en miljö där förutsättningarna för att exempelvis ventilera rökgaser, förhindra brandspridning och att få förstärkning av extra brandpersonal skiljer sig från dem på land. Att evakuera besättning och passagerare kräver också särskild kunskap.

Brandskyddsarbetet till sjöss regleras av internationella regelverk som tillämpas i Sverige genom bland annat Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Här regleras också vad som gäller kring transport av kemikalier och farligt gods.

Våra brandskyddsutbildningar för sjöpersonal ger dig behörighetsgrundande alternativt förlängande certifikat. Utbildningarna uppfyller både de nationella och internationella kraven. Vid behov kan vi även skräddarsy kortare eller längre utbildningar med marin inriktning.