Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / Regionala föreningar / Norrbotten / Om oss / Historia
Skriv ut

Historia

Svenska Brandskyddsföreningen bildades år 1919 genom utveckling av den omkring tio år äldre Brandchefsföreningen i Sverige. Genom brandberedskapen under krigsåren 1939–45 steg intresset markant för brandskyddsfrågorna i landet. Erfarenheterna togs tillvara för den utökade information och propaganda i skyddsfrågor som efterkrigstidens tekniska utveckling ansågs fordra. Automatisering, nya ämnen och material och förändrade byggnadsmetoder ledde under 50-talet till risker som tidigare inte varit kända. Brandskyddsföreningen utvecklade och specialiserade den rådgivning som efterhand hade byggts upp. Genom särskilda åtgärder sökte föreningen motverka ökning av brandskadorna inom lantbruket och ombord på fartyg.

Föreningens arbete breddades ytterligare under 60-talet, när verksamheten inom Svenska Brandkårernas Riksförbund fördes över till föreningen. Samtidigt fick föreningen namnet Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF). Ett samarbete organiserades år 1967 med Svenska Kommunförbundet, som övertog Brandförsvarsföreningens utbildning av den kommunala brandpersonalen. Genom nya stadgar utökades verksamheten år 1968 till att omfatta skydd även mot andra olyckor än brand. Sedan början av 70-talet har Svenska Brandförsvarsföreningen i allt större utsträckning sökt aktivera företagens skyddsarbete. Risken för olyckor har blivit en allt större arbetsmiljöfråga. Genom att gränsen mellan olika skyddsfrågor i stor utsträckning suddats ut har många lösningar blivit gemensamma för flera skyddsområden. Svenska Brandförsvarsföreningen har i praktiken kommit att spela en central och viktig roll som samverkansorgan i skyddsarbetet inom näringslivet. I sammanhanget kan särskilt nämnas att Styrelsen för Svenska Brandforskning (Brandforsk) har tillkommit på initiativ av bland andra Brandförsvarsföreningen.

På regional nivå verkar de 22 länsföreningarna för Brandskyddsföreningen Sverige. När Brandförsvarsföreningen i början av 60-talet blev huvudorganisation för förbunden, som de kallades tidigare, breddades deras uppgifter till att omfatta även skyddsfrågor inom näringslivet. För närvarande ligger tyngdpunkten i de regionala organisationernas arbete på information till allmänheten om hur människor kan skydda sig mot olyckor av olika slag. Regional utbildning och information för räddningstjänstpersonal sker normalt genom Svenska Kommunförbundets regionala organisation. Verksamheten i föreningarna finansieras genom medlemsavgifter, bidrag och stöd från Brandskyddsföreningen och länsförsäkringsbolagen samt egen avgiftsfinansierad verksamhet.

Brandskyddsföreningen är en ideell allmännyttig förening med omkring 2 000 medlemmar. Huvuddelen av medlemmarna består av företag av olika slag. Bland medlemmarna finns också enskilda personer och omkring 200 organisationer eller institutioner av olika slag. I föreningens styrelse är ett flertal tunga intressenter representerade, däribland Svensk Försäkring och Svenskt Näringsliv.

Under 2005 ändrades namnet till Brandskyddsföreningen Sverige.

I Brandskyddsföreningen Sveriges verksamhet ingår främst att

  • påverka människor till ett brandsäkert beteende både i privatlivet och arbetslivet,
  • påverka företag, organisationer med flera att organisera verksamheten till ett aktivt säkerhetsarbete,
  • påverka regelsystemet så att brandsäkerheten ökar, samt
  • påverka tillverkare, konsulter, entreprenörer och andra att förändra och utforma produkter, arbetsmetoder och tjänster så att brandrisker elimineras.

Kontaktruta-förening-Norrbotten