Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Regler och normer / Brandlarm
Skriv ut

Brandlarm och utrymningslarm

Automatiskt brandlarm

En automatisk brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmsanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs därför att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser.
 
I Boverkets byggregler (BBR) finns krav på automatiskt brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende. Andra skäl att installera brandlarm kan vara villkor från försäkringsgivare eller som ett så kallat tekniskt byte i det byggnadstekniska brandskyddet.Tekniskt byte innebär att en byggherre väljer att installera brandlarm för att få göra undantag i något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav. När man väl har gjort avsteget blir brandlarmanläggningen en förutsättning för att funktionskraven i BBR ska uppfyllas.
 
Automatiskt brandlarm kan också installeras på eget initiativ för att skydda sin anläggning.
 

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad. Utrymning kan behövas på grund av brand, men det kan också röra sig om gasutsläpp, syrebrist, bombhot eller annan fara som hotar. Utrymningslarmet kan aktiveras på olika sätt. Det kan vara automatiskt med hjälp av en brandlarmanläggning eller gasdetektorer, men det kan också vara manuell aktivering av personal, väktare eller besökare. I begreppet utrymningslarm kan sålunda en stor mängd varianter på system inrymmas.
 
I Boverkets byggregler krävs utrymningslarm för samlingslokaler, hotell och bostäder. För bostäder accepteras det att utrymningslarmet består av brandvarnare, men annars ska det finnas både nät- och batterispänning, vilströmsövervakning och larmdon så att det hörs i hela byggnaden. I Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 krävs utrymningslarm i lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand. Med detta menar man framförallt produktionslokaler där öppen eld används eller där brandfarliga varor hanteras, men även isolerade rum och arbetslokaler under marknivå från och med andra våningen under mark.
 

Detektering av brand

Detektion av brand görs för att aktivera automatiskt brand- eller utrymningslarm. Ett annat syfte kan vara att aktivera ett automatiskt släcksystem.Det finns tre huvudgrupper av detektorer:
  • Värmedetektorer
  • Rökdetektorer
  • Flamdetektorer
 

Värmedetektor

Värmedetektortypen är den äldsta och finns i två utföranden där den vanliga är den så kallade punktformiga typen. Den andra typen är av linjetyp, det vill säga man detekterar efter en ”linje”. Standarden EN 54-5 omfattar åtta olika temperaturklasser samt som tilläggsklass med differentialfunktion. Detektorn reagerar på temperaturökning i en lokal, varvid larm ges
  1. då viss temperaturgräns passeras, så kallad maximalvärmedetektor.
  2. då viss temperaturökning inom bestämd tid eller då viss tempe­ra­tur­gräns passeras så kallad värmedetektor med differentialfunktion.
Rökdetektor  

Den joniserande rökdetektorn utnyttjar ett radioaktivt ämne i en mätkammare där luften joniseras. Rökpartiklarna fastnar på de mindre laddade partiklarna och stör den normala balansen i mätkammaren. 

Den optiska rökdetektorn liknar den joniserande i sina egenskaper och är numera den vanligaste typen. Detektorn har en mätkammare utformad som en labyrint där partikeltätheten mäts genom reflektions- eller genomsiktsmätning.
 
Linjerökdetektor kommer till användning i stora och höga lokaler. Detektorn har en sändare och mottagare och så länge inget hinder finns mellan dessa så ges inget larm. Då rök börjar fylla rummet reagerar detektorn från en nedre gräns på ca 40 % upp till 95 % fördunkling under 5 sekunder och ger därefter brandlarm. Fördunkling över 95 % utlöser endast felsignal av den enkla anledningen att undvika onödiga larm på grund av flygande fåglar, fallande löv med mera.
 
Samplingsdetektor är ett högsensitivt detekteringssystem som via ett rörsystem samlar in luft från de övervakade rumsvolym­erna. Själva detekteringen sker i en speciell analysenhet och känsligheten kan göras många gånger känsligare än i de vanliga punkt­detek­torerna. Detektorn kan utmärkas med att den har en inbyggd funktion med förvarningslarm, nivå 1- och nivå 2-larm som hjälper till att nedbringa de onödiga larmen.
 

Flamdetektor

I lokaler med stora volymer och hög takhöjd eller speciella risker (som brandfarliga vätskor) kan flamdetektorn vara att föredra. Den larmar när den träffas av ultraviolett strålning (UV), infra­röda strålning (IR) eller en kombination av dessa (UV/IR).