Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
 • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Lagen om skydd mot olyckor / Frågor och svar
Skriv ut

Frågor och svar om lagen om skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Du förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme.

Varför ska jag arbeta med mitt brandskydd?

 • Skydda mina anställda
 • Skydda min verksamhet
 • Skydda mina lokaler och inventarier
 • Skydda mitt rykte
   

Vad är mitt ansvar?

Du som enskild – både som privatperson och företagare – har ansvar för att skydda ditt liv och din egendom och att inte orsaka olyckor.

Vad betyder det?

I första hand ska du själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra brand och begränsa de skador som branden kan orsaka.

Vad ska jag göra?

För det första ska du arbeta systematiskt med ditt brandskydd oavsett verksamhet, storlek och risk. Att arbeta systematiskt innebär att metodiskt gå igenom behovet av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och materiel som är nödvändig för ett gott brandskydd. De flesta bör också dokumentera sitt brandskyddsarbete. För många byggnader och anläggningar gäller också att en skriftlig redogörelse för brandskyddet ska lämnas till kommunen. Dokumentation är en förutsättning för att kunna göra detta.

Hur vet jag om det krävs en skriftlig redogörelse för brandskyddet?

Är du ägare till byggnader och anläggningar där riskerna för eller konsekvenserna av brand är stora ska du lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Är du nyttjanderättshavare (till exempel hyresgäst) ska du lämna uppgifter till ägaren av byggnaden/anläggningen som lämnar dem vidare till kommunen. Följande typer av objekt och verksamheter ska enligt Räddningsverkets (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskrift SRVFS 2003:10 lämna in en skriftlig redogörelse till kommunen:

Vård, omsorg och kriminalvård m.m.

 • Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
 • Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.
   

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
 • Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.
   

Hotell och andra tillfälliga boenden

 • Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.
 • Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.


Samlingslokaler m.m.

 • Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
 • Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
 • Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.


Industrier

 • Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.
 • Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m2.
 • Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
 • Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.


Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

 • Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m, med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
 • Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
 • Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
   

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

 • Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
 • Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m2.
 • Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.
   

Vad ska redogörelsen innehålla?

Den skriftliga redogörelsen ska kortfattat redovisa objektens brandskydd till exempel med avseende på byggnaden, verksamheten och organisationen. I redogörelsen ska de brandskyddslösningar som valts redovisas. Det gäller såväl byggnadstekniska lösningar som hur brandskyddet upprätthålls i den verksamhet som bedrivs.
Redovisningen kan till exempel avse organisation, verksamhet, tekniska lösningar samt planer för underhåll och kontroll. Finns det faktorer som har betydelse för verksamhetens brandsäkerhet i övriga delar av byggnaden eller anläggningen som till exempel brandtekniska installationer och utrymningsvägar, ska även dessa redovisas.

Kan kommunen tvinga mig att redogöra för mitt brandskydd?

Ja, kommunen är fortfarande tillsynsmyndighet och har rätt att meddela förelägganden, rätt till tillträde, rätt att få upplysningar och handlingar osv.

Kommer kommunen att kontrollera mitt brandskydd?

Kommunen kommer att besöka de flesta av de objekt som lämnat in skriftliga redogörelser för att se om redogörelserna överensstämmer med verkligheten. Fortsättningsvis kommer tillsynsbesök att göras om redogörelsen verkar bristfällig och på de objekt där riskerna är extra stora. Kommunen kommer också att göra tillsynsbesök på de objekt som inte har krav på skriftlig redogörelse om man misstänker att brandskyddet är otillfredsställande.

Kostar det mig något att lämna in den skriftliga redogörelsen?

Nej, kommunen har inte rätt att ta ut avgift för tillsyn över inlämnade redogörelser.Kommunen har däremot rätt att ta ut avgift för eventuella tillsynsbesök.

Påverkar detta arbete min försäkring?

Från försäkringsbolagens sida ser de positivt på att företagen arbetar aktivt med sitt brandskydd. Detta innebär inte att det finns speciella rabatter på brandförsäkringen, men man uppfattar risken för brand som lägre i ett företag som arbetar aktivt och systematiskt med sitt brandskydd än i ett som inte gör det.

Vill du ha fler svar?

Kontakta Hans Andersson, telefon 08–588 474 17.