Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här / Egenkontroll / Systematiskt brandskyddsarbete / Ordlista
Skriv ut

Ordlista

Brandskydd

Åtgärder som syftar till att förebyggande eliminera risker för brand och skador till följd av brand.

Brandskyddsdokumentation

Dokumentation som upprättas vid princip alla byggärenden. Enligt Boverkets Byggregler, BBR, ska brandskyddsdokumentationen visa utformningen och förutsättningar för utförandet av brandskyddet.

Dokumentation av brandskydd

För att uppfylla de krav som framgår i 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor, bör ett systematiskt  och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas. Det bör finnas en dokumentation av brandskyddet som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga under byggnadens eller anläggningens hela användningstid.

Föreläggande

När tillsynsmyndigheten bedömer att åtgärder behövs för att en ägare eller nyttjanderättshavare ska leva upp till gällande lagkrav, kan detta meddelas i ett föreläggande om åtgärder. Föreläggandet är ett juridiskt bindande dokument och kan förenas med ett vite. Det ska framgå tydligt av beslutet vad den som föreläggandet är ställt till ska uppnå. Av beslutet ska framgå inom vilken tid man kan överklaga och vart man ska skicka sin överklagan.

Nyttjanderättshavare

Arrendator, hyresgäst eller någon annan som nyttjar egendom utan att vara ägare (i tidigare Räddningstjänstlagen användes begreppet innehavare).

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Enligt 2 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet för vissa byggnader eller anläggningar och lämna in denna redogörelse till kommunen. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelse som ska lämnas in till kommunen är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för en verksamhets systematiska brandskyddsarbete.

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Tillsyn

Kommunen ska enligt den grundläggande principen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Syftet med tillsynen är att stärka den enskildes ansvar att skydda sig, sin egendom och miljö. Tillsynen ska bland annat baseras på den skriftliga redogörelsen över brandskyddet som ägaren, eller i vissa fall verksamhetsutövaren, upprättat och tillställt kommunen. Utifrån den insända redogörelsen, och med beaktande av övrig kunskap som finns om objektet, bedömer kommunen behovet av att besöka den aktuella byggnaden eller anläggningen för tillsyn på plats. Kommunen bestämmer var och hur ofta tillsyn ska ske utifrån de erfarenheter kommunen har.