Varukorg
0 st varor
Totalt: 0,00 kr
  • Totalt: 0,00 kr
Hem / På arbetet / Välj område här
Skriv ut

Välj område här

Varje år anläggs flera hundra skolbränder av ungdomar. Många av dessa bränder anläggs av skolans elever under skoltid. Det innebär att man utsätter både sig själv och andra i skolan för stor fara. Hittills har ingen skadats allvarligt i någon skolbrand med det är dessvärre troligen bara en tidsfråga innan någonting allvarligare händer.
Brandfarlig vara finns i laboratorier, industrier och andra miljöer där människor använder dem i sina verksamheter. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin som exempel.
Boverkets byggregler (BBR) beskriver byggnadstekniska regler. BBR ska alltid tillämpas vid nybyggnation, men även vid ombyggnation av gamla fastigheter ska BBR följas i tillämpliga delar.
För att integrera skyddsarbetet i verksamheten är egenkontrollen ett nödvändigt engagemang. Egenkontrollen är ett sätt att anpassa, effektivisera och följa upp brandskyddet.
Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Elbränder börjar normalt sett genom överhettning orsakad av överbelastning på elnätet eller av en glappkontakt. Ström är värme och blir det för mycket ström och för dålig kontakt, ja, då uppstår brand.
Farligt gods kallar man ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport.
De europeiska brandskyddsföreningarna är sammanslutna i organisationen Confederation of Fire Protection Associations in Europe, CFPA E. 16 länder är representerade i organisationen.
Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete. Här beskrivs vilka skyldigheter som gäller för myndigheter, företag och organisationer. Även privatpersoner har skyldigheter, som att larma om man upptäcker en olycka.
Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger på såväl fastighetsägaren som på den ansvarige för verksamheten.
Syftet med att ta fram regler och liknande är att det finns ett behov av en gemensam beskrivning av utförande och egenskaper för produkter, personer, företag eller installationer, dels anges en minsta acceptabel kvalitetsnivå, dels blir utförandet jämförbart mellan till exempel två olika installationer.
Restvärdeledarorganisationen utför mer än 1000 uppdrag per år. Tack vare dessa insatser sparas både materiella, personella och ekonomiska resurser genom snabba organiserade åtgärder.
Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand.
Kommunen ska enligt den grundläggande principen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).
Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer som vistas i en byggnad eller annan anläggning vid brand ska kunna utrymma till det fria eller annan säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.